Publikationer

Här hittar du Energikontoret i Mälardalens förstudier, informationsbroschyrer och projekt- och resultatrapporter. Du hittar även filmer, årsberättelser och vårt jubileumsmagasin.

Rapporter

Åtgärdsförslag för effektivare elanvändning i Heby kommuns verksamheter | PDF

Rapporten är en sammanfattning med förslag på fortsatt arbete efter platsbesök den 14 november 2022.

Rapporter

Nätägarnas förutsättningar för arbete med nätutvecklingsplaner | PDF

Rapporten är framtagen inom ramen för projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige. Innehållet är avgränsat till de förutsättningar och aktörer som är verksamma i Södermanlands, Västmanlands, Uppsala och Örebro län.

Rapporter

Kartläggning av bygg- och fastighetsnätverk i Mälardalen 2022 | PDF

Rapporter

Energikontor i samverkan för smartare energianvändning (ESSE) | PDF

Slutrapport. ESSE drevs i samverkan mellan Energikontoret i Mälardalen, Energikontoret Region Östergötland och Energikontoret Region Örebro. Projektet pågick från 2019 till 2021 i syfte att stärka förutsättningarna för mer resurseffektiv energianvändning bland bostadsföretag, bostadsrättsföreningar och byggnader i offentlig verksamhet.

Rapporter

Eleffekts- och elkapacitetsproblematik i Södermanland (2021) | PDF

På uppdrag av Region Sörmland har Energikontoret i Mälardalen genomfört en kartläggning av kommuners och nätägares utmaningar vad gäller effekt- och elkapacitet under den kommande femårsperioden.

Rapporter

Framtidens elsystem i östra Mellansverige (2021) | PDF

Denna förstudie syftar till att utreda vilka insatser som behövs från offentlig sektor för att små och medelstora företag ska fortsätta medverka till övergången till ett elsystem som endast innehåller förnybara energikällor, i samklang med förändrade förutsättningar.

Rapporter

Regionala noder fas 2 (2018–2021) | PDF

Resultatrapport. Regionala noder var ett samverkansprojekt mellan Energimyndigheten och Sveriges 15 regionala energikontor. Projektet pågick från 2018 till 2021 i syfte att hjälpa små och medelstora företag med en årlig energianvändning över 300 MWh.