Våra verksamhetsområden

FN:s klimatpanel är överens: Världens koldioxidutsläpp måste halveras till 2030. Vi bidrar till en mer hållbar utveckling i Mälardalen inom fyra, för framtiden viktiga, verksamhetsområden. De är bygg och fastighet, transport och resande, näringslivsutveckling samt samhälle, statistik och analys.

Bygg och fastighet

Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, och vi står inför flera utmaningar. Uppvärmningen av fastigheter måste bli mer energieffektiv. Utsläppen från cementanvändningen måste minska. Och till 2025 behövs 600 000 nya bostäder för att tillgodose den växande befolkningen. Samtidigt går utvecklingen i bygg- och fastighetssektorn åt motsatt håll, och bristen på hållbarhetskompetens är ett uttalat hinder för branschens klimatomställning.
En kvinnlig energiingenjör reser hållbart i en elbil i Munktellstaden i Eskilstuna.

Transport och resande

Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, enligt Trafikverket. Och siffran ökar, när den borde minska – till 2030 ska utsläppen ha minskat med 70 procent i jämförelse med nivåerna som uppmättes 2010. Det ligger till grund för alla våra projekt inom transport och resande. Personbilar, kollektivtrafik och vägtransporter – allt måste effektiviseras och ställas om från fossila bränslen, som bensin och diesel, till biodrivmedel och elektricitet.
Fyra energiingenjörer från Energikontoret i Mälardalen diskuterar näringslivsutveckling i ett ljust konferensrum.

Näringslivsutveckling

Småföretag med enskilda anställda eller större industrier som sysselsätter tusentals arbetstagare? Det spelar ingen roll. Företag som aktivt arbetar med energi- och klimatfrågor är mer framgångsrika än sina konkurrenter och bättre rustade att möta nya utmaningar, som exempelvis effektbrist. Oavsett bransch, omsättning eller antal anställda finns det helt enkelt inga nackdelar med att investera i energi- och klimatarbete inom näringslivet. Vi arbetar för att erbjuda kunskap, kompetens och stöd som stärker det lokala företagandet även i den framtida utvecklingen.
Fem glada energiingenjörer diskuterar statistik i ett konferensrum i Munktellstaden i Eskilstuna.

Samhälle, statistik och analys

Eftersom utsläppen av växthusgaser kommer från en stor del av samhällets aktiviteter är det inte tillräckligt att uppmana till förändring inom bygg och fastighet, transport och resande och näringslivsutveckling. Det måste även finnas politiska mandat, ekonomiska incitament och kravställning som leder till att det övergripande förändringsarbetet växlas upp. Åtgärder och insatser som ger en mer hållbar utveckling måste utgöra en betydelsefull del av vår samhällsstrategi.