Så arbetar vi för FN:s globala hållbarhetsmål

Energikontoret i Mälardalen arbetar för en hållbar energiutveckling, effektivare energianvändning och ökad andel förnybar energi i Mälardalen. Det gör vi genom att driva och delta i energiprojekt inom våra fyra verksamhetsområden: bygg och fastighet, transport och resande, näringslivsutveckling och samhälle, statistik och analys. Inom ramen för vårt uppdrag tar vi oss an flera klimatutmaningar som lyfts i Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling – här berättar vi mer.

God hälsa och välbefinnande

Inom ramen för vårt verksamhetsområde transport och resande har vi flera projekt som kan bidra till ökad hälsa och välbefinnande. Genom fler publika och privata laddningsplatser för elfordon, att fler väljer cykeln eller bussen över bilen och fler och mer effektiva digitala möten minskar det fossildrivna resandet. Det ger bland annat mindre buller och lägre koldioxidutsläpp.

Jämställdhet

I den stora majoriteten av projekten vi utvecklar, driver och deltar i är jämställdhet en viktig del av måluppfyllelsen. Vi månar om en representativ könsfördelning i exempelvis projektgrupper och målgrupper samt bland projektdeltagare och våra anställda.

Hållbar energi för alla

Vi arbetar för ökad produktion av förnybar energi på flera sätt. Vi driver nätverk med syfte att öka kompetens inom energieffektivisering bland fastighetsägare samt små och medelstora företag. Vi arrangerar föreläsningar, workshops och evenemang om till exempel energieffektivisering och solel. Och vi hjälper de som vill konvertera från fossil energi.

Hållbar industri, innovation och struktur

Vi driver flera projekt med syfte att främja inkluderande och hållbar industrialisering och uppgradera industri och infrastruktur för ökad hållbarhet. De handlar om allt från att sprida kunskap om energieffektivisering till att utveckla affärsmodeller och -strategier med mer positiv klimatpåverkan.

Hållbara städer och samhällen

Vi arbetar med hållbara energisystem i samhället, med infrastruktur för hållbara transporter och med att möjliggöra klimatsmarta resval. Vi bidrar till utveckling av klimatsmarta stadsdelar och samhällsplanering för framtiden. Vi bidrar även till handlings- och klimatfärdplaner och samlar och tolkar energi- och klimatdata som utgör viktiga underlag för beslut inom kommuner, regioner och politiken.

Hållbar konsumtion och produktion

Tillverkande industrier är en målgrupp som deltar i flera av våra projekt. Genom att få hjälp med att göra sin verksamhet mer energieffektiv blir också deras produktion mindre skadlig för klimatet. Som exempel har Energikontoret i Mälardalen genomfört en förstudie för att lägga grunden till projekt inom cirkulär ekonomi – där avfall i princip inte uppstår och naturresurser används effektivt. Vi stödjer även kommuner i klimatsmart upphandling och med att följa upp sin konsumtions klimatpåverkan.

Bekämpa klimatförändringarna

Vi verkar för att bekämpa klimatförändringarna på flera sätt. Vi arbetar med projekt för fossilfria transporter, energieffektiva företag och ökad solenergianvändning i Mälardalen. Vi medverkar i framtagningen av regionala energi- och klimatstrategier, lyfter utvecklingsmöjligheter inom förnybar energi och erbjuder organisationer stöd i hållbarhetsfrågor efter just deras förutsättningar.