Organisation och ägare

Energikontoret i Mälardalens uppdrag är att bidra till hållbar energiutveckling och minskad klimatpåverkan i Mälardalen. Vi ägs av kommuner och är verksamma i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län. I samverkan med myndigheter, lärosäten och näringsliv på lokal, regional, nationell och internationell nivå erbjuder vi kompetens inom hållbar energiutveckling.

Inbjudan till nya ägare

Energikontoret i Mälardalens ägare har beslutat att erbjuda övriga kommuner och regioner i verksamhetsområdet delägarskap. Syftet är att stärka förutsättningarna för lokal och regional samverkan och hållbar energiomställning.

Ägarnas ambition är att samtliga kommuner och regioner i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län ska bli delägare i bolaget. Därför pågår en riktad nyemission utan företrädesrätt fram till nästa stämma. Emissionen vänder sig till kommuner, kommunala bolag och regioner i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län.

Som ägare till bolaget får du tillgång till en kunskapsintensiv organisation med drivkraft för energiomställning och hållbar utveckling. Verksamheten stödjer såväl ägaren, med det egna energiarbetet, som ägarens målgrupper, det vill säga till exempel näringsliv, föreningar och invånare.

Teckningsperiod
Anmälan om teckning av aktier kan ske fram till nästa årsstämma, 2025.

Ägarkostnader
Tillkommande årliga kostnader för ägare regleras i aktieägaravtal och i serviceavtal. Serviceavtal ska tecknas mellan ägaren och Energikontoret i Mälardalen senast i samband med aktieköp.

För mer information
För att ta del av underlag om ägande, aktieteckning och serviceavtal, ta kontakt med Lina Gellermark, vd eller Torbjörn Claesson, styrelsens ordförande.

Våra ägare

Södermanlands län
Eskilstuna kommun 
Flens kommun 
Strängnäs kommun  
Nyköpings kommun  
Katrineholms kommun 
Gnesta kommun 
Oxelösunds kommun
Trosa kommun 
Vingåkers kommun

Västmanlands län
Västerås stad
Hallstahammars kommun
Arboga kommun
Fagersta kommun
Surahammars kommun
Kungsörs kommun

Uppsala län
Uppsala kommun
Knivsta kommun
Heby kommun
Enköping kommun

Vår styrelse

Kommunerna i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län påverkar verksamhetens strategiska riktning och bemannar styrelsen med politiker, tjänstemän och andra, för regionen viktiga, aktörer. Respektive ägares fullmäktige utser representant till bolagets styrelse och stämma. Bolagets sju största ägare har plats som ledamot och övriga ägare plats som suppleant i styrelsen. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år och samtliga representanter kallas. Årsstämman hålls i maj.

Ordförande och vice ordförande
Torbjörn Claesson, styrelsens ordförande, vd, ENA Energi AB, Enköping
Kristina Birath, styrelsens vice ordförande, fastighets- och miljödirektör, Eskilstuna kommun

Ledamöter
Anna Jungmarker, strateg, Västerås stad
Maria Ljungblom, samhällsbyggnadschef, Nyköpings kommun
Gunnar Ljungqvist, Katrineholms kommun (S)
Jacob Högfeldt, kommunstyrelsens ordförande, Strängnäs kommun (M)
Peter Ristikartano, Hallstahammars kommun (Mp)

Suppleanter
Arne Fältin, vd, Flens Bostad, Flens kommun
Lina Salomonsson, miljöstrateg, Heby kommun
Ricardo Dojorti, samhällsbyggnadschef, Arboga kommun
Thomas Malmer, Knivsta kommun (KD)
Lisa Ekberg, naturvårdshandläggare och energi- och klimatstrateg, Fagersta kommun
Klas Lundbergh, Oxelösunds kommun (L)
Thomas Jansson, Ekoutskottets ordförande, Trosa kommun, (C)
Ingrid Jerneborg Glimne, Gnesta kommun (M)
Robert Davidsson, Vingåkers kommun, (C)
Maria Granberg, näringslivschef, Surahammars kommun
Rune Larsen, vd, teknisk chef, Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB)

Adjungerade
Linnea Nedar, utvecklingsledare energi, Uppsala kommun

På uppdrag av våra ägare

Vårt arbete ska drivas i linje med lokala och regionala strategier för hållbar utveckling, energi och klimat. Vi ska erbjuda kompetens inom energi- och klimatområdet som påverkar och stödjer offentliga och privata aktörer att arbeta för en hållbar energiutveckling. Det gör vi genom att informera, kartlägga, analysera, skapa handlingsplaner och driva projekt samt arbeta med stöd och rådgivning. I förordning 2016:385 pekar också regeringen ut energikontor som ansvariga att samordna och utveckla den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Läs mer om hur vi arbetar med förordningsuppdraget under sidan Regional utvecklingsledning för kommunal energi- och klimatrådgivning.

Energikontoren i Sverige och EU

Vi är ett av Sveriges 14 regionala energikontor som tillsammans täcker in hela landet, från Norrbottens till Skånes län, och vi samordnas av föreningen Energikontoren Sverige. I samarbete med Energimyndigheten, EU-kommissionen, myndigheter och aktörer på lokal, regional och nationell nivå stöder energikontoren arbetet för effektivare energianvändning och ökad andel förnybar energi. I Europa finns ungefär 300 energikontor, många av dem medlemmar i nätverket European Federation of Agencies and Regions for Energy and the Environment (Fedarene).