Så arbetar vi för jämställdhet

Jämställdhetsplanen är en del av Energikontoret i Mälardalens arbete med mångfald. Vår värdegrund vilar på allas lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Arbetet med jämställdhet, integration och mångfald beaktas genomgående i bolagets verksamhet.

Resurser

Bolagets verksamhet har genom sin ledningsstruktur särskilda resurser dedikerade för att säkerställa, upprätthålla och utveckla jämställdhetsplanens arbete. Energikontoret i Mälardalens styrelse bemannas av såväl förtroendevalda som tjänstemän och sakkunniga, där jämställdhet och mångfald eftersträvas. Styrelsens sammansättning bidrar till en bättre mångfald genom att bereda plats för alla människor oavsett kön, etniskt ursprung/tillhörighet, trosuppfattning eller övertygelse, funktionsvariation, ålder, sexuell läggning samt könsöverskridande identitet eller uttryck.

Datainsamling och uppföljning

Energikontoret i Mälardalen samlar, analyserar och följer upp data om sin personalsammansättning som årligen kan återfinnas i verksamhetens redovisning.

Kompetens

Energikontoret i Mälardalen arbetar med att säkerställa och vid behov tillföra kompetens om jämställdhet. Krav kring kunskap och kännedom finns grundande i energikontorens verksamhet och projekt som omfattar horisontella kriterier.

Mål

Verksamhetens mål för jämställdhet speglar målen i Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbarhet. Energikontoret i Mälardalen arbetar för en god balans mellan arbete och privatliv med en tillåtande organisationskultur. En medveten könsbalans i ledarskap och för beslutsfattare samt tillämpning av jämställdhetsperspektiv vid rekrytering och karriärutveckling. Verksamheten vidtar åtgärder mot könsbaserad diskriminering inklusive sexuella trakasserier.


Lina Gellermark, vd