Fastighetsnätverk Sörmland

Fastighetsnätverk Västmanland koordineras av Energikontoret i Mälardalen inom ramen för projektet Byggnadslyftet i Östra Mellansverige. Nätverket är en plattform för dialog med syfte att öka takten i utvecklingen mot hållbar förvaltning av bostäder och lokaler – och minska branschens miljöpåverkan.

Vi är inte konkurrenter. Vi har gått med i Fastighetsnätverk Södermanland för att vidga vyerna och ta del av lärdomar från andra. Daniel Ceder, energi- och miljöansvarig på Strängnäs Bostads AB och medlem i Fastighetsnätverk Sörmland

Fastighetsnätverk Västmanland

Fastighetsnätverk Västmanland koordineras av Energikontoret i Mälardalen inom ramen för projektet Byggnadslyftet i Östra Mellansverige. Nätverket är en plattform för dialog med syfte att öka takten i utvecklingen mot hållbar förvaltning av bostäder och lokaler – och minska branschens miljöpåverkan.

Vi vill diskutera hur fastigheter bäst kan fungera i det framtida energisystemet. Lisa Hjelm, enhetschef Fastighetsägarna MittNord och medlem i Fastighetsnätverk Västmanland

Byggnadslyftet i Östra Mellansverige

Projektet vänder sig i första hand till små- och medelstora fastighetsägare inom offentlig och privat sektor, i Östra Mellansverige. Övriga målgrupper är kommuner, myndigheter, akademi, leverantörer, konsulter samt brukare, hyresgäster och branschorganisationer.

Nätverk för erfarenhetsutbyte

Energikontoret i Mälardalen koordinerar två nätverk med syfte att hjälpa branschrepresentanter samverka och inspirera varandra inom hållbarhet. Projektarbetet sker genom kunskapshöjande aktiviteter, expertstöd och spridning av goda exempel. I fokus för medlemmarnas erfarenhetsutbyten ligger digitalisering och energigemenskap, det vill säga möjligheten att dela energi mellan byggnader.

Läs mer om fastighetsnätverken här:

Fastighetsnätverk Södermanland
Fastighetsnätverk Västmanland

Elsmarta Östra Mellansverige

Projektet Elsmarta Östra Mellansverige vänder sig i första hand till den offentliga sektorn i länen Södermanland, Västmanland, Uppsala, Örebro och Östergötland.

Analysverktyg: Effektsimulering Arboga

Inom ramen för projektet har Energikontoret i Mälardalen utvecklat ett unikt verktyg som ger en överblick över hur den lokala effektanvändningen i Arboga förändras, i takt med att kommunen växer.

Tre huvudmål

Energikontoret i Mälardalen ska bidra till tre huvudmål. De är samordnad och effektiv planering för utbyggnad av elnätsinfrastruktur. Utvecklad planering för ökad produktion av fossilfri energi. Och ökad kunskap om åtgärder som bidrar till ökad användarflexibilitet. För att uppnå projektmålen är arbetet uppdelat i tre arbetspaket:

  • Arbetspaket 1: Samverkan och stöd för en strategisk elnätsutveckling.
  • Arbetspaket 2: Lokal och hållbar energiförsörjning.
  • Arbetspaket 3: Flexibelt utnyttjande av energisystemet.

Bakgrund

Elsmarta Östra Mellansverige bygger på lärdomar från projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige, som genomfördes 2022–2023.

Grönt och energieffektivt näringsliv i Östra Mellansverige

Ska minska utsläpp med tio procent

Energikontoret i Mälardalen ska hjälpa sammanlagt 90 företag i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län minska sin energianvändning, och växthusgasutsläpp, med i genomsnitt tio procent. Det övergripande projektmålet är att hjälpa sammanlagt 150 företag.

Så här hjälper vi dig

Energikontoret i Mälardalens rådgivare genomför platsbesök och delar tips på lönsamma åtgärder. Beroende på vad som passar din verksamhet bäst kan de:

  • Genomföra en individuell energianalys
  • Hjälpa till med energiberäkningar
  • Starta verksamhetens hållbarhetsarbete
  • Agera bollplank för energifrågor
  • Identifiera eventuella finansieringsstöd
Bakgrund

Världens och Sveriges utsläpp ökar, när de borde minska. Det ligger till grund för projektet Grönt och effektivt näringsliv i Östra Mellansverige, som är ett samarbete mellan energikontoren i tre regioner och Almi. Geniöms bygger på lärdomar från projektet Hållbar omställning i Östra Mellansverige, som genomfördes 2021–2023.

Omställningslyftet

Inom ramen för projektet erbjöd Energikontoret i Mälardalen små och medelstora företag i de tre länen Södermanland, Västmanland och Uppsala stöd i form av erfarenhetsutbyte, seminarier, platsbesök med energigenomgång, energiberäkningar och hjälp med ansökan till investeringsbidrag.

Viable Cities

En kompetensresurs inom energi- och klimatfrågor

Till Enköpings, Eskilstuna och Uppsala kommuns transformation och omställningsarbete inom ramen för Klimatneutrala städer 2030 bidrar Energikontoret i Mälardalen som expertorgan och kompetensresurs. Det rör frågor som bland andra klimatkontrakt och strategier samt handlingsplaner med åtgärder för minskade klimatutsläpp, med fokus på energieffektivisering, energianvändning och förnybar energi.

Regional utvecklingsledare (RUL)

Vi arrangerar bland annat utbildningar, studiebesök, nätverk för kompetensutbyte och samordning av gemensamma projekt och informationsinsatser. Syftet är att stärka rådgivarna i arbetet med att bidra till lokal energiomställning.

”Ett otroligt viktigt uppdrag”

Energikontoret i Mälardalen håller nära kontakt för att tidigt kunna fånga upp om enskilda rådgivare behöver hjälp med att utföra sitt uppdrag. Syftet med att arbeta i nätverk är att göra rollen som energi- och klimatrådgivare mindre ensam. Det är också ett bra sätt fånga upp erfarenheter, effektiva metoder och goda exempel, lokalt och regionalt.

– Det är ett otroligt viktigt uppdrag, säger Peter Adolfsson, regional utvecklingsledare (RUL) på Energikontoret i Mälardalen.

Överenskommelse med kommuner

Energikontoret i Mälardalens uppdrag som regional utvecklingsledare omfattar överenskommelser med samtliga kommuner i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala kommun samt på Gotland.