Omställningslyftet

Vi driver projektet i samverkan med fem regionala energikontor. Kärnan är företagsnära vägledning för att skapa hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer. Vi bidrar till ökad innovationsförmåga och omställning i praktiken genom vårt team av affärsutvecklare, experter och forskare.

Det erbjuder vi företag

Små och medelstora företag i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län som vill bli mer energieffektiva och minska sina energikostnader kan ta del av kostnadsfritt och oberoende stöd från Energikontoret i Mälardalen. Genom att medverka i Omställningslyftets nätverk tar företag del av:

 • Erfarenhetsutbyte med branschkollegor och företag från stora delar av landet
 • Inbjudan till seminarier med forskare, företag och experter inom energieffektivisering
 • Platsbesök med energigenomgång
 • Energiberäkningar
 • Hjälp med ansökan till diverse investeringsbidrag för hållbara åtgärder

Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige

Kapacitetsbrist innebär allvarliga följder. Det kan sätta käppar i hjulet för nyetableringar och investeringar som påverkar regional och kommunal tillväxt. Även hållbar utveckling och viktiga lösningar för att minska vårt klimatavtryck, som exempelvis ökad elektrifiering av transportsektorn, är beroende av elkapacitet.

För ökad samverkan

Projektet vänder sig i första hand till regioner, kommuner och små och medelstora företag, och till viss del till elnätsföretag. Genom att skapa goda förutsättningar för samverkan och utbyten hjälper Energikontoret i Mälardalen regioner och kommuner hitta nya arbetsmetoder för att motverka kapacitetsbristen. Målet är att stärka möjligheterna för ökad kapacitet och smart effektanvändande inom näringsliv och samhälle i Östra Mellansverige.

Viable Cities

En kompetensresurs inom energi- och klimatfrågor

Till Enköpings, Eskilstuna och Uppsala kommuns transformation och omställningsarbete inom ramen för Klimatneutrala städer 2030 bidrar Energikontoret i Mälardalen som expertorgan och kompetensresurs. Det rör frågor som bland andra klimatkontrakt och strategier samt handlingsplaner med åtgärder för minskade klimatutsläpp, med fokus på energieffektivisering, energianvändning och förnybar energi.

Hållbar omställning i Östra Mellansverige

Vi vänder oss till små och medelstora företag i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län som vill sänka sina energikostnader, stärka sin konkurrenskraft och arbeta för en mer hållbar tillväxt. Vi kan erbjuda:

 • Platsbesök med tips på lönsamma åtgärder
 • Individuell energianalys
 • Hjälp med energiberäkningar
 • Erfarenhetsutbyte med andra företag i nätverk
 • Ett bollplank för energifrågor – stora som små
 • Hjälp med att ansöka om finansieringsstöd

Sök affärsutvecklingscheckar för grön omställning

Du kan ansöka om finansieringsstöd för företag som vill anlita extern kompetens för att stärka sitt arbete med grön omställning. Du kan till exempel använda affärsutvecklingscheckarna till att:

 • Kartlägga förutsättningar för och möjligheter med en cirkulär affärsmodell
 • Ta fram en strategi för cirkulära flöden eller en cirkulär affärsmodell
 • Genomföra insatser för en grön omställning
 • Genomföra en hållbarhets- och produktlivscykelanalys
 • Göra verksamhet och produkter mer energieffektiva

Läs mer under ditt län

 • Ansök inom Södermanlands län (stängd tills vidare)
 • Ansök inom Västmanlands län (stängd tills vidare)
 • Ansök inom Uppsala län

Vi genomför projektet i samarbete med Almi

De erbjuder även stöd inom digitalisering och internationalisering

Bakgrund

De insatser vi genomför inom ramen för Hållbar omställning i östra Mellansverige ska vara framåtblickande. De ska möjliggöra att företag, aktörer inom det företagsfrämjande systemet, regioner och Sverige kan ställa om och komma starkare ur krisen som orsakades av covid-19-pandemin. De tre huvudmålen i projektet är hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och konkurrenskraftiga gröna och digitala företag i Östra Mellansverige. Framtidssäkrade företag som säkerställer arbetstillfällen och minimerar effekter av varsel och uppsägningar. Och koldioxidneutralitet genom grön omställning som bidrar till hållbara tjänster, produkter och processer i östra Mellansverige.

Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige

Projektets mål är att små- och medelstora fastighetsägare ska genomföra åtgärder som minskar branschens klimatpåverkan. Målgruppen omfattar både offentlig och privat sektor. Genom goda exempel, studiebesök, seminarier och regionala plattformar för kunskapsutbyte lyfter vi olika hållbarhetsfrågor. Exempel är ökad digitalisering av fastighetsbeståndet, batterilager, effektstyrning och balansering av elnät och mer miljövänliga materialval ur ett livscykelperspektiv.

Bakgrund

Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i östra Mellansverige är baserat på lärdomar från projektet Samverkan för hållbara byggnader i en koldioxidsnål ekonomi (2016–2020). De regionala projektdeltagarna ökade sin kunskap om att bygga, förvalta och renovera fastigheter med fokus på bästa möjliga energiprestanda och låg klimatpåverkan.

Regional utvecklingsledare (RUL)

Vi arrangerar bland annat utbildningar, studiebesök, nätverk för kompetensutbyte och samordning av gemensamma projekt och informationsinsatser. Syftet är att stärka rådgivarna i arbetet med att bidra till lokal energiomställning.

”Ett otroligt viktigt uppdrag”

Energikontoret i Mälardalen håller nära kontakt för att tidigt kunna fånga upp om enskilda rådgivare behöver hjälp med att utföra sitt uppdrag. Syftet med att arbeta i nätverk är att göra rollen som energi- och klimatrådgivare mindre ensam. Det är också ett bra sätt fånga upp erfarenheter, effektiva metoder och goda exempel, lokalt och regionalt.

– Det är ett otroligt viktigt uppdrag, säger Peter Adolfsson, regional utvecklingsledare (RUL) på Energikontoret i Mälardalen.

Överenskommelse med kommuner

Energikontoret i Mälardalens uppdrag som regional utvecklingsledare omfattar överenskommelser med samtliga kommuner i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala kommun samt på Gotland.