EU-finansierat stöd

Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige

Verksamhetsområde: Näringslivsutveckling

Produktionen och konsumtionen av el är ojämnt fördelad över dygnet, året och olika delar av landet. Vid ökad efterfrågan på el och under effektkrävande timmar bildas flaskhalsar – elnäten saknar kapacitet för att elen ska kunna flöda genom ledningarna i den mängd som behövs. I Mälardalen med omnejd är kapacitetsbrist en växande utmaning som på sikt riskerar att drabba flera kommuner. Därför driver Energikontoret i Mälardalen projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige i syfte att hitta metoder för att motverka kapacitetsbrist genom samverkan, regioner och kommuner emellan.

Projektdata

Projektperiod

Januari 2022–september 2023

Projektpartners

Energikontoret Region Örebro län

Projektledare

Ivan Barck

Finansiärer

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)

Tillväxtverket

Eskilstuna kommun

Region Uppsala

Region Västmanland

Regionförbundet Sörmland

Region Örebro län

Kapacitetsbrist innebär allvarliga följder. Det kan sätta käppar i hjulet för nyetableringar och investeringar som påverkar regional och kommunal tillväxt. Även hållbar utveckling och viktiga lösningar för att minska vårt klimatavtryck, som exempelvis ökad elektrifiering av transportsektorn, är beroende av elkapacitet.

För ökad samverkan

Projektet vänder sig i första hand till regioner, kommuner och små och medelstora företag, och till viss del till elnätsföretag. Genom att skapa goda förutsättningar för samverkan och utbyten hjälper Energikontoret i Mälardalen regioner och kommuner hitta nya arbetsmetoder för att motverka kapacitetsbristen. Målet är att stärka möjligheterna för ökad kapacitet och smart effektanvändande inom näringsliv och samhälle i Östra Mellansverige.