Byggnadslyftet i Östra Mellansverige

Projektet vänder sig i första hand till små- och medelstora fastighetsägare inom offentlig och privat sektor, i Östra Mellansverige. Övriga målgrupper är kommuner, myndigheter, akademi, leverantörer, konsulter samt brukare, hyresgäster och branschorganisationer.

Nätverk för erfarenhetsutbyte

Energikontoret i Mälardalen koordinerar två nätverk med syfte att hjälpa branschrepresentanter samverka och inspirera varandra inom hållbarhet. Projektarbetet sker genom kunskapshöjande aktiviteter, expertstöd och spridning av goda exempel. I fokus för medlemmarnas erfarenhetsutbyten ligger digitalisering och energigemenskap, det vill säga möjligheten att dela energi mellan byggnader.

Läs mer om fastighetsnätverken här:

Fastighetsnätverk Södermanland
Fastighetsnätverk Västmanland

Elsmarta Östra Mellansverige

Projektet Elsmarta Östra Mellansverige vänder sig i första hand till den offentliga sektorn i länen Södermanland, Västmanland, Uppsala, Östergötland och Örebro.

Tre huvudmål

Energikontoret i Mälardalen ska bidra till tre huvudmål. De är samordnad och effektiv planering för utbyggnad av elnätsinfrastruktur. Utvecklad planering för ökad produktion av fossilfri energi. Och ökad kunskap om åtgärder som bidrar till ökad användarflexibilitet. För att uppnå projektmålen är arbetet uppdelat i tre arbetspaket:

  • Arbetspaket 1: Samverkan och stöd för en strategisk elnätsutveckling.
  • Arbetspaket 2: Lokal och hållbar energiförsörjning.
  • Arbetspaket 3: Flexibelt utnyttjande av energisystemet.

Bakgrund

Elsmarta Östra Mellansverige bygger på lärdomar från projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige, som genomfördes 2022–2023.

Grönt och energieffektivt näringsliv i Östra Mellansverige

Världens, och Sveriges, utsläpp ökar när de borde minska och 2023 är på god väg att bli det varmaste året som någonsin uppmätts. Det ligger till grund för samverkansprojektet mellan de regionala energikontoren och Almi i Östra Mellansverige.

Ska minska utsläpp med tio procent

Energikontoret i Mälardalen ska hjälpa sammanlagt 90 företag i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län minska sin energianvändning, och växthusgasutsläpp, med i genomsnitt tio procent. Det projektövergripande målet är att samarbetet ska hjälpa sammanlagt 150 företag.

Tre arbetspaket

Projektmålet ska framför allt uppnås genom kunskapsdelning (arbetspaket 1), kapacitetsförstärkning av främjarsystemet (arbetspaket 2) och hållbar affärsutveckling (arbetspaket 3). Exempel på metoder är:

  • företagsbesök
  • energianalyser
  • kunskapshöjande aktiviteter
  • hjälp med ansökan om investeringsbidrag.

Energikontoret i Mälardalen kommer också fokusera på att stärka lokala och regionala företagsfrämjande verksamheter med kunskap om hur de, i sin tur, kan hjälpa näringslivet i energifrågor. På så vis ökar främjarsystemets möjligheter att erbjuda stöd inom hållbar omställning. Exempel på företagsfrämjande verksamheter är kommunala näringslivskontor, Science Parks, Business Parks och näringslivsorganisationer som handelskammare.

Bakgrund

Grönt och energieffektivt näringsliv i Östra Mellansverige bygger på lärdomar från projektet Hållbar omställning i Östra Mellansverige, som genomfördes 2021–2023.

Omställningslyftet

Inom ramen för projektet erbjöd Energikontoret i Mälardalen små och medelstora företag i de tre länen Södermanland, Västmanland och Uppsala stöd i form av erfarenhetsutbyte, seminarier, platsbesök med energigenomgång, energiberäkningar och hjälp med ansökan till investeringsbidrag.

Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige

Kapacitetsbrist innebär allvarliga följder. Det kan sätta käppar i hjulet för nyetableringar och investeringar som påverkar regional och kommunal tillväxt. Även hållbar utveckling och viktiga lösningar för att minska vårt klimatavtryck, som exempelvis ökad elektrifiering av transportsektorn, är beroende av elkapacitet.

För ökad samverkan

Projektet vände sig i första hand till regioner, kommuner och små och medelstora företag, och till viss del till elnätsföretag. Det övergripande projektmålet var att skapa goda förutsättningar för samverkan och utbyten, regioner och kommuner emellan.

Länk: Läs resultatbroschyren för Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige

Viable Cities

En kompetensresurs inom energi- och klimatfrågor

Till Enköpings, Eskilstuna och Uppsala kommuns transformation och omställningsarbete inom ramen för Klimatneutrala städer 2030 bidrar Energikontoret i Mälardalen som expertorgan och kompetensresurs. Det rör frågor som bland andra klimatkontrakt och strategier samt handlingsplaner med åtgärder för minskade klimatutsläpp, med fokus på energieffektivisering, energianvändning och förnybar energi.

Hållbar omställning i Östra Mellansverige

Bolaget erbjöd bland annat platsbesök, energiberäkningar, erfarenhetsutbyte och hjälp med att ansöka om finansieringsstöd och affärsutvecklingscheckar för grön omställning.

Bakgrund

De tre huvudmålen i projektet var hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och konkurrenskraftiga gröna och digitala företag i Östra Mellansverige. Framtidssäkrade företag som säkerställer arbetstillfällen och minimerar effekter av varsel och uppsägningar. Och koldioxidneutralitet genom grön omställning som bidrar till hållbara tjänster, produkter och processer i östra Mellansverige.

Resfria digitala möten inom offentlig sektor (REDI)

Bakgrund

REDI baserades på projektet resfria/digitala möten i myndigheter (REMM), som i Trafikverkets regi guidat över 80 statliga myndigheter mot ett ökat antal resfria möten sedan starten 2011. De myndigheter som har deltagit i REMM har i snitt minskat sina koldioxidutsläpp från tjänsteresande med 25 procent per anställd under en period på sex år. (Ref: Naturvårdsverket (2018), Miljöledning i staten 2017. En redovisning. ISBN 978-91-620-6821-9.).

”Res mindre, träffas mer”

Bland landets kommuner och regioner såg det under projektperioden olika ut vad gäller arbetet med digitala möten. Några arbetade strukturerat, andra använde digitala möten men oftast inte systematiskt eller med tydliga mål, flertalet använde det endast i begränsad omfattning. Både kommuner och regioner hade stora möjligheter att skapa bättre service och effektivare organisationer genom digitalisering.

Tio steg till digitala möten

Kärnan i projektet var tiostegsmetoden, ett brett och systematiskt hjälpmedel för organisationer som vill satsa på att öka andelen resfria digitala möten.

Framtidens elsystem i östra Mellansverige (förstudie)

Bakgrund

2022 träder nya lagar från lagförslagspaketet Ren Energi inom EU (The Clean Energy for all Europeans package) eventuellt i kraft. Syftet med paketet är att bidra till att göra EU ledande i världens omställning till ren energi. De nya lagarna kan ge allmänheten, fastighetsägare, företag och föreningar större möjlighet att aktivt bidra till omställningen mot ett förnybart elsystem.

En förstudie tar fram förutsättningar för kommande projekt

Sverige behöver ett elsystem som kan hantera produktion, distribution och användning av stora mängder förnybar energi. Förstudien är uppdelad i tre steg. Först genomförs en litteratur- och intervjustudie. Sedan deltar berörda aktörer i gemensamma workshops. Och slutligen presenteras resultaten som kan ligga till grund för kommande genomförandeprojekt inom omställning av det svenska elsystemet.

Cirkulär ekonomi i östra Mellansverige (CEÖMS)

Bakgrund

En övergång till en cirkulär ekonomi är helt nödvändig om vi ska lyckas med det globala målet att minska konsumtionen. En cirkulär ekonomi, där avfall i princip inte uppstår och naturresurser används effektivt, är ett område där det finns det mycket att göra inom en rad sektorer som samtidigt kan ge nya affärsmöjligheter med stor tillväxtpotential.