Omställningslyftet

Vi driver projektet i samverkan med fem regionala energikontor. Kärnan är företagsnära vägledning för att skapa hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer. Vi bidrar till ökad innovationsförmåga och omställning i praktiken genom vårt team av affärsutvecklare, experter och forskare.

Det erbjuder vi företag

Små och medelstora företag i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län som vill bli mer energieffektiva och minska sina energikostnader kan ta del av kostnadsfritt och oberoende stöd från Energikontoret i Mälardalen. Genom att medverka i Omställningslyftets nätverk tar företag del av:

 • Erfarenhetsutbyte med branschkollegor och företag från stora delar av landet
 • Inbjudan till seminarier med forskare, företag och experter inom energieffektivisering
 • Platsbesök med energigenomgång
 • Energiberäkningar
 • Hjälp med ansökan till diverse investeringsbidrag för hållbara åtgärder

Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige

Kapacitetsbrist innebär allvarliga följder. Det kan sätta käppar i hjulet för nyetableringar och investeringar som påverkar regional och kommunal tillväxt. Även hållbar utveckling och viktiga lösningar för att minska vårt klimatavtryck, som exempelvis ökad elektrifiering av transportsektorn, är beroende av elkapacitet.

För ökad samverkan

Projektet vänder sig i första hand till regioner, kommuner och små och medelstora företag, och till viss del till elnätsföretag. Genom att skapa goda förutsättningar för samverkan och utbyten hjälper Energikontoret i Mälardalen regioner och kommuner hitta nya arbetsmetoder för att motverka kapacitetsbristen. Målet är att stärka möjligheterna för ökad kapacitet och smart effektanvändande inom näringsliv och samhälle i Östra Mellansverige.

Viable Cities

En kompetensresurs inom energi- och klimatfrågor

Till Enköpings, Eskilstuna och Uppsala kommuns transformation och omställningsarbete inom ramen för Klimatneutrala städer 2030 bidrar Energikontoret i Mälardalen som expertorgan och kompetensresurs. Det rör frågor som bland andra klimatkontrakt och strategier samt handlingsplaner med åtgärder för minskade klimatutsläpp, med fokus på energieffektivisering, energianvändning och förnybar energi.

Hållbar omställning i Östra Mellansverige

Vi vänder oss till små och medelstora företag i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län som vill sänka sina energikostnader, stärka sin konkurrenskraft och arbeta för en mer hållbar tillväxt. Vi kan erbjuda:

 • Platsbesök med tips på lönsamma åtgärder
 • Individuell energianalys
 • Hjälp med energiberäkningar
 • Erfarenhetsutbyte med andra företag i nätverk
 • Ett bollplank för energifrågor – stora som små
 • Hjälp med att ansöka om finansieringsstöd

Sök affärsutvecklingscheckar för grön omställning

Du kan ansöka om finansieringsstöd för företag som vill anlita extern kompetens för att stärka sitt arbete med grön omställning. Du kan till exempel använda affärsutvecklingscheckarna till att:

 • Kartlägga förutsättningar för och möjligheter med en cirkulär affärsmodell
 • Ta fram en strategi för cirkulära flöden eller en cirkulär affärsmodell
 • Genomföra insatser för en grön omställning
 • Genomföra en hållbarhets- och produktlivscykelanalys
 • Göra verksamhet och produkter mer energieffektiva

Läs mer under ditt län

 • Ansök inom Södermanlands län (stängd tills vidare)
 • Ansök inom Västmanlands län (stängd tills vidare)
 • Ansök inom Uppsala län

Vi genomför projektet i samarbete med Almi

De erbjuder även stöd inom digitalisering och internationalisering

Bakgrund

De insatser vi genomför inom ramen för Hållbar omställning i östra Mellansverige ska vara framåtblickande. De ska möjliggöra att företag, aktörer inom det företagsfrämjande systemet, regioner och Sverige kan ställa om och komma starkare ur krisen som orsakades av covid-19-pandemin. De tre huvudmålen i projektet är hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och konkurrenskraftiga gröna och digitala företag i Östra Mellansverige. Framtidssäkrade företag som säkerställer arbetstillfällen och minimerar effekter av varsel och uppsägningar. Och koldioxidneutralitet genom grön omställning som bidrar till hållbara tjänster, produkter och processer i östra Mellansverige.

Resfria digitala möten inom offentlig sektor (REDI)

Bakgrund

REDI baserades på projektet resfria/digitala möten i myndigheter (REMM), som i Trafikverkets regi guidat över 80 statliga myndigheter mot ett ökat antal resfria möten sedan starten 2011. De myndigheter som har deltagit i REMM har i snitt minskat sina koldioxidutsläpp från tjänsteresande med 25 procent per anställd under en period på sex år. (Ref: Naturvårdsverket (2018), Miljöledning i staten 2017. En redovisning. ISBN 978-91-620-6821-9.).

”Res mindre, träffas mer”

Bland landets kommuner och regioner såg det under projektperioden olika ut vad gäller arbetet med digitala möten. Några arbetade strukturerat, andra använde digitala möten men oftast inte systematiskt eller med tydliga mål, flertalet använde det endast i begränsad omfattning. Både kommuner och regioner hade stora möjligheter att skapa bättre service och effektivare organisationer genom digitalisering.

Tio steg till digitala möten

Kärnan i projektet var tiostegsmetoden, ett brett och systematiskt hjälpmedel för organisationer som vill satsa på att öka andelen resfria digitala möten.

Framtidens elsystem i östra Mellansverige (förstudie)

Bakgrund

2022 träder nya lagar från lagförslagspaketet Ren Energi inom EU (The Clean Energy for all Europeans package) eventuellt i kraft. Syftet med paketet är att bidra till att göra EU ledande i världens omställning till ren energi. De nya lagarna kan ge allmänheten, fastighetsägare, företag och föreningar större möjlighet att aktivt bidra till omställningen mot ett förnybart elsystem.

En förstudie tar fram förutsättningar för kommande projekt

Sverige behöver ett elsystem som kan hantera produktion, distribution och användning av stora mängder förnybar energi. Förstudien är uppdelad i tre steg. Först genomförs en litteratur- och intervjustudie. Sedan deltar berörda aktörer i gemensamma workshops. Och slutligen presenteras resultaten som kan ligga till grund för kommande genomförandeprojekt inom omställning av det svenska elsystemet.

Cirkulär ekonomi i östra Mellansverige (CEÖMS)

Bakgrund

En övergång till en cirkulär ekonomi är helt nödvändig om vi ska lyckas med det globala målet att minska konsumtionen. En cirkulär ekonomi, där avfall i princip inte uppstår och naturresurser används effektivt, är ett område där det finns det mycket att göra inom en rad sektorer som samtidigt kan ge nya affärsmöjligheter med stor tillväxtpotential.

Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige

Projektets mål är att små- och medelstora fastighetsägare ska genomföra åtgärder som minskar branschens klimatpåverkan. Målgruppen omfattar både offentlig och privat sektor. Genom goda exempel, studiebesök, seminarier och regionala plattformar för kunskapsutbyte lyfter vi olika hållbarhetsfrågor. Exempel är ökad digitalisering av fastighetsbeståndet, batterilager, effektstyrning och balansering av elnät och mer miljövänliga materialval ur ett livscykelperspektiv.

Bakgrund

Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i östra Mellansverige är baserat på lärdomar från projektet Samverkan för hållbara byggnader i en koldioxidsnål ekonomi (2016–2020). De regionala projektdeltagarna ökade sin kunskap om att bygga, förvalta och renovera fastigheter med fokus på bästa möjliga energiprestanda och låg klimatpåverkan.

Energikontor i samverkan för smartare energianvändning (ESSE)

Målet är att stärka förutsättningarna för en mer resurseffektiv energianvändning i bostadsföretag, bostadsrättsföreningar och byggnader i offentlig verksamhet i östra Mellansverige.

”Vi kommer få ett lika bra resultat”

ESSE bygger på lärdomar från projektet Energieffektiva företag genom energikontor i samverkan som drevs av Energikontoret Region Örebro län 2015–2018. Inom ramen för satsningen genomförde tre bostadsrättsföreningar, med sammanlagt 110 bostäder, åtgärder som sänkte energikostnaderna med i genomsnitt 70 000 kronor per förening och år.

– Eftersom vi kommer jobba nära fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, och erbjuda dem stöd i form av utbildningar och energiomgångar, tror vi att vi kommer få ett lika bra resultat nu, säger Stefan Bernström, projektledare för ESSE på Energikontoret Region Örebro län.

Digital databas med goda exempel på nudging för energieffektiv vardag

Bakgrund

Nudging kan användas inom flera hållbarhetsområden, exempelvis genom att hjälpa hyresgäster spara el och vatten, underlätta återvinning och göra det lättare att resa hållbart. Inom ramen för projektet sammanställde vi goda exempel på framgångsrikt testade nudgar i en användarvänlig digital databas som framför allt vänder sig till energikontor, kommuner, företag, icke-statliga organisationer och aktörer inom akademi.

Digital databas för nudging

Projektet har sammanställt och testat goda exempel på framgångsrika knuffar (nudgar) och designtänkande som främjar beteendeförändring. Dessa exempel på nudgar har sammanställts i en databas tillgänglig online. Kontakta Nudgd AB för tillgång till databasen. Nudgd AB erbjuder också webbkurser, nyhetsbrev och rådgivning kring nudging.