Omställningslyftet

Inom ramen för projektet erbjöd Energikontoret i Mälardalen små och medelstora företag i de tre länen Södermanland, Västmanland och Uppsala stöd i form av erfarenhetsutbyte, seminarier, platsbesök med energigenomgång, energiberäkningar och hjälp med ansökan till investeringsbidrag.

Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige

Kapacitetsbrist innebär allvarliga följder. Det kan sätta käppar i hjulet för nyetableringar och investeringar som påverkar regional och kommunal tillväxt. Även hållbar utveckling och viktiga lösningar för att minska vårt klimatavtryck, som exempelvis ökad elektrifiering av transportsektorn, är beroende av elkapacitet.

För ökad samverkan

Projektet vände sig i första hand till regioner, kommuner och små och medelstora företag, och till viss del till elnätsföretag. Det övergripande projektmålet var att skapa goda förutsättningar för samverkan och utbyten, regioner och kommuner emellan.

Länk: Läs resultatbroschyren för Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige

Hållbar omställning i Östra Mellansverige

Bolaget erbjöd bland annat platsbesök, energiberäkningar, erfarenhetsutbyte och hjälp med att ansöka om finansieringsstöd och affärsutvecklingscheckar för grön omställning.

Bakgrund

De tre huvudmålen i projektet var hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och konkurrenskraftiga gröna och digitala företag i Östra Mellansverige. Framtidssäkrade företag som säkerställer arbetstillfällen och minimerar effekter av varsel och uppsägningar. Och koldioxidneutralitet genom grön omställning som bidrar till hållbara tjänster, produkter och processer i östra Mellansverige.

Resfria digitala möten inom offentlig sektor (REDI)

Bakgrund

REDI baserades på projektet resfria/digitala möten i myndigheter (REMM), som i Trafikverkets regi guidat över 80 statliga myndigheter mot ett ökat antal resfria möten sedan starten 2011. De myndigheter som har deltagit i REMM har i snitt minskat sina koldioxidutsläpp från tjänsteresande med 25 procent per anställd under en period på sex år. (Ref: Naturvårdsverket (2018), Miljöledning i staten 2017. En redovisning. ISBN 978-91-620-6821-9.).

”Res mindre, träffas mer”

Bland landets kommuner och regioner såg det under projektperioden olika ut vad gäller arbetet med digitala möten. Några arbetade strukturerat, andra använde digitala möten men oftast inte systematiskt eller med tydliga mål, flertalet använde det endast i begränsad omfattning. Både kommuner och regioner hade stora möjligheter att skapa bättre service och effektivare organisationer genom digitalisering.

Tio steg till digitala möten

Kärnan i projektet var tiostegsmetoden, ett brett och systematiskt hjälpmedel för organisationer som vill satsa på att öka andelen resfria digitala möten.

Framtidens elsystem i östra Mellansverige (förstudie)

Bakgrund

2022 träder nya lagar från lagförslagspaketet Ren Energi inom EU (The Clean Energy for all Europeans package) eventuellt i kraft. Syftet med paketet är att bidra till att göra EU ledande i världens omställning till ren energi. De nya lagarna kan ge allmänheten, fastighetsägare, företag och föreningar större möjlighet att aktivt bidra till omställningen mot ett förnybart elsystem.

En förstudie tar fram förutsättningar för kommande projekt

Sverige behöver ett elsystem som kan hantera produktion, distribution och användning av stora mängder förnybar energi. Förstudien är uppdelad i tre steg. Först genomförs en litteratur- och intervjustudie. Sedan deltar berörda aktörer i gemensamma workshops. Och slutligen presenteras resultaten som kan ligga till grund för kommande genomförandeprojekt inom omställning av det svenska elsystemet.

Cirkulär ekonomi i östra Mellansverige (CEÖMS)

Bakgrund

En övergång till en cirkulär ekonomi är helt nödvändig om vi ska lyckas med det globala målet att minska konsumtionen. En cirkulär ekonomi, där avfall i princip inte uppstår och naturresurser används effektivt, är ett område där det finns det mycket att göra inom en rad sektorer som samtidigt kan ge nya affärsmöjligheter med stor tillväxtpotential.

Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige

Projektets målgrupper omfattade fastighetsägare i både offentlig och privat sektor. Genom goda exempel, studiebesök, seminarier och regionala plattformar för kunskapsutbyte lyfte bolaget olika hållbarhetsfrågor. Exempel är ökad digitalisering av fastighetsbeståndet, batterilager, effektstyrning och balansering av elnät och mer miljövänliga materialval ur ett livscykelperspektiv.

Läs mer

Energikontor i samverkan för smartare energianvändning (ESSE)

Målet är att stärka förutsättningarna för en mer resurseffektiv energianvändning i bostadsföretag, bostadsrättsföreningar och byggnader i offentlig verksamhet i östra Mellansverige.

”Vi kommer få ett lika bra resultat”

ESSE bygger på lärdomar från projektet Energieffektiva företag genom energikontor i samverkan som drevs av Energikontoret Region Örebro län 2015–2018. Inom ramen för satsningen genomförde tre bostadsrättsföreningar, med sammanlagt 110 bostäder, åtgärder som sänkte energikostnaderna med i genomsnitt 70 000 kronor per förening och år.

– Eftersom vi kommer jobba nära fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, och erbjuda dem stöd i form av utbildningar och energiomgångar, tror vi att vi kommer få ett lika bra resultat nu, säger Stefan Bernström, projektledare för ESSE på Energikontoret Region Örebro län.

Digital databas med goda exempel på nudging för energieffektiv vardag

Bakgrund

Nudging kan användas inom flera hållbarhetsområden, exempelvis genom att hjälpa hyresgäster spara el och vatten, underlätta återvinning och göra det lättare att resa hållbart. Inom ramen för projektet sammanställde vi goda exempel på framgångsrikt testade nudgar i en användarvänlig digital databas som framför allt vänder sig till energikontor, kommuner, företag, icke-statliga organisationer och aktörer inom akademi.

Digital databas för nudging

Projektet har sammanställt och testat goda exempel på framgångsrika knuffar (nudgar) och designtänkande som främjar beteendeförändring. Dessa exempel på nudgar har sammanställts i en databas tillgänglig online. Kontakta Nudgd AB för tillgång till databasen. Nudgd AB erbjuder också webbkurser, nyhetsbrev och rådgivning kring nudging.

Framtidens solel i östra Mellansverige (fas två)

Till grund för projektet låg regeringens mål för energipolitiken. 2020 ska 50 procent av Sveriges energianvändning komma från förnybara källor och 2040 ska den till 100 procent komma från förnybara källor. Solel är en sådan förnybar källa.

Ett samverkansprojekt

Vi deltog i projektet tillsammans med ett antal koordinatorer. De är Energikontoret Östergötland, Region Örebro län, Länsstyrelsen Västmanland, Stuns Energi och Almi Företagspartner Östergötland.