Resfria digitala möten inom offentlig sektor (REDI)

Bakgrund

REDI baserades på projektet resfria/digitala möten i myndigheter (REMM), som i Trafikverkets regi guidat över 80 statliga myndigheter mot ett ökat antal resfria möten sedan starten 2011. De myndigheter som har deltagit i REMM har i snitt minskat sina koldioxidutsläpp från tjänsteresande med 25 procent per anställd under en period på sex år. (Ref: Naturvårdsverket (2018), Miljöledning i staten 2017. En redovisning. ISBN 978-91-620-6821-9.).

”Res mindre, träffas mer”

Bland landets kommuner och regioner såg det under projektperioden olika ut vad gäller arbetet med digitala möten. Några arbetade strukturerat, andra använde digitala möten men oftast inte systematiskt eller med tydliga mål, flertalet använde det endast i begränsad omfattning. Både kommuner och regioner hade stora möjligheter att skapa bättre service och effektivare organisationer genom digitalisering.

Tio steg till digitala möten

Kärnan i projektet var tiostegsmetoden, ett brett och systematiskt hjälpmedel för organisationer som vill satsa på att öka andelen resfria digitala möten.

Framtidens elsystem i östra Mellansverige (förstudie)

Bakgrund

2022 träder nya lagar från lagförslagspaketet Ren Energi inom EU (The Clean Energy for all Europeans package) eventuellt i kraft. Syftet med paketet är att bidra till att göra EU ledande i världens omställning till ren energi. De nya lagarna kan ge allmänheten, fastighetsägare, företag och föreningar större möjlighet att aktivt bidra till omställningen mot ett förnybart elsystem.

En förstudie tar fram förutsättningar för kommande projekt

Sverige behöver ett elsystem som kan hantera produktion, distribution och användning av stora mängder förnybar energi. Förstudien är uppdelad i tre steg. Först genomförs en litteratur- och intervjustudie. Sedan deltar berörda aktörer i gemensamma workshops. Och slutligen presenteras resultaten som kan ligga till grund för kommande genomförandeprojekt inom omställning av det svenska elsystemet.

Cirkulär ekonomi i östra Mellansverige (CEÖMS)

Bakgrund

En övergång till en cirkulär ekonomi är helt nödvändig om vi ska lyckas med det globala målet att minska konsumtionen. En cirkulär ekonomi, där avfall i princip inte uppstår och naturresurser används effektivt, är ett område där det finns det mycket att göra inom en rad sektorer som samtidigt kan ge nya affärsmöjligheter med stor tillväxtpotential.

Energikontor i samverkan för smartare energianvändning (ESSE)

Målet är att stärka förutsättningarna för en mer resurseffektiv energianvändning i bostadsföretag, bostadsrättsföreningar och byggnader i offentlig verksamhet i östra Mellansverige.

”Vi kommer få ett lika bra resultat”

ESSE bygger på lärdomar från projektet Energieffektiva företag genom energikontor i samverkan som drevs av Energikontoret Region Örebro län 2015–2018. Inom ramen för satsningen genomförde tre bostadsrättsföreningar, med sammanlagt 110 bostäder, åtgärder som sänkte energikostnaderna med i genomsnitt 70 000 kronor per förening och år.

– Eftersom vi kommer jobba nära fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, och erbjuda dem stöd i form av utbildningar och energiomgångar, tror vi att vi kommer få ett lika bra resultat nu, säger Stefan Bernström, projektledare för ESSE på Energikontoret Region Örebro län.

Digital databas med goda exempel på nudging för energieffektiv vardag

Bakgrund

Nudging kan användas inom flera hållbarhetsområden, exempelvis genom att hjälpa hyresgäster spara el och vatten, underlätta återvinning och göra det lättare att resa hållbart. Inom ramen för projektet sammanställde vi goda exempel på framgångsrikt testade nudgar i en användarvänlig digital databas som framför allt vänder sig till energikontor, kommuner, företag, icke-statliga organisationer och aktörer inom akademi.

Digital databas för nudging

Projektet har sammanställt och testat goda exempel på framgångsrika knuffar (nudgar) och designtänkande som främjar beteendeförändring. Dessa exempel på nudgar har sammanställts i en databas tillgänglig online. Kontakta Nudgd AB för tillgång till databasen. Nudgd AB erbjuder också webbkurser, nyhetsbrev och rådgivning kring nudging.

Framtidens solel i östra Mellansverige (fas två)

Till grund för projektet låg regeringens mål för energipolitiken. 2020 ska 50 procent av Sveriges energianvändning komma från förnybara källor och 2040 ska den till 100 procent komma från förnybara källor. Solel är en sådan förnybar källa.

Ett samverkansprojekt

Vi deltog i projektet tillsammans med ett antal koordinatorer. De är Energikontoret Östergötland, Region Örebro län, Länsstyrelsen Västmanland, Stuns Energi och Almi Företagspartner Östergötland.

Cykelsamverkan Sörmland

För familjer, företag och pendlare

De tre kampanjerna riktade sig till olika målgrupper i Eskilstuna, Nyköpings, Katrineholms och Flens kommun, och de genomfördes flera gånger om under projektets gång. Vintercyklisterna fick prova på att cykla även under det kallare halvåret, med rätt utrustning. De som deltog i Cykelvänlig arbetsplats fick hjälp med att uppmuntra och underlätta för sin personal att låta bilen stå. När den första ansökan om att delta i kampanjen Testcyklister öppnade var intresset stort – på bara ett dygn kom över 60 ansökningar in till de tre lådcyklarna som tilldelats Eskilstuna kommun. För flera familjer var det möjligheten att göra en insats för miljön som låg till grund för ansökan.

– Vi vill gärna bidra till miljöengagemanget, och det här är ett bra sätt att göra det på, sa Linus Elsinen från Nyköping.

Positiv respons

Under kampanjen lånade tio familjer varsin eldriven lådcykel i tre månader. De skjutsade barn, storhandlade, åkte på utflykter och pendlade till jobbet. För att vara med i kampanjen skulle lådcykeln ersätta minst tre bilresor per vecka, och familjerna bloggade om upplevelsen. Lite ovant i början, lite vingligt, en punktering eller två – men deltagarnas återkoppling var framför allt positiv.

– Hela familjen tycker att den eldrivna lådcykeln är super, att handla mat och åka på utflykter har blivit mycket smidigare och roligare. Vi kommer alldeles säkert sakna den när testperioden är över, sa Johanna Nilsson från Nyköping.

Insatsprojekt Hållbara transporter

Över 12 000 fick rådgivning

Insatsprojekt Hållbara transporter drevs parallellt med Insatsprojekt Solel. Under projektperioden deltog 56 000 personer nationellt i de utåtriktade aktiviteterna. Över 12 000 personer fick rådgivning om just hållbara transporter. Och många rådgivare uppgav att de upplevde en ökad efterfrågan på deras tjänster som ett resultat av de två insatsprojekten.

LaddInfraÖst 2.0

– Vi vänder oss framför allt till personer som bor i flerbostadshus och företag med personalparkering. Privatägda bilar står i huvudsak parkerade vid hemmet och på jobbet, så för många är det de överlägset viktigaste platserna att kunna ladda sin bil på, säger projektledare Gustav Busch.

Bakgrund

Regeringen har som mål att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Elbilar är energieffektiva, tysta och ger inga utsläpp i trafik eller stadsmiljöer. Projektmålet var därför att skapa fler möjligheter till elfordonsladdning så att fler kan köra el- och laddhybridbil, vilket i förlängningen leder till minskade koldioxidutsläpp i regionen.

Regionala noder för energikartläggningsstödet

Bakgrund

Projektet drevs inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet med syfte att öka effekten av energikartläggningsstödet, och på så vis bidra till effektiv energianvändning och ökad konkurrenskraft bland svenska företag.

Varför energikartläggning?

En energikartläggning ger svar på hur mycket energi som används för att driva företagets verksamhet, hur energin används och fördelas inom verksamheten. En kartläggning innehåller även åtgärdsförslag på hur företaget kan energieffektivisera och minska sina energikostnader.