Elsmarta Östra Mellansverige

Projektet Elsmarta Östra Mellansverige vänder sig i första hand till den offentliga sektorn i länen Södermanland, Västmanland, Uppsala, Östergötland och Örebro.

Tre huvudmål

Energikontoret i Mälardalen ska bidra till tre huvudmål. De är samordnad och effektiv planering för utbyggnad av elnätsinfrastruktur. Utvecklad planering för ökad produktion av fossilfri energi. Och ökad kunskap om åtgärder som bidrar till ökad användarflexibilitet. För att uppnå projektmålen är arbetet uppdelat i tre arbetspaket:

  • Arbetspaket 1: Samverkan och stöd för en strategisk elnätsutveckling.
  • Arbetspaket 2: Lokal och hållbar energiförsörjning.
  • Arbetspaket 3: Flexibelt utnyttjande av energisystemet.

Bakgrund

Elsmarta Östra Mellansverige bygger på lärdomar från projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige, som genomfördes 2022–2023.

Viable Cities

En kompetensresurs inom energi- och klimatfrågor

Till Enköpings, Eskilstuna och Uppsala kommuns transformation och omställningsarbete inom ramen för Klimatneutrala städer 2030 bidrar Energikontoret i Mälardalen som expertorgan och kompetensresurs. Det rör frågor som bland andra klimatkontrakt och strategier samt handlingsplaner med åtgärder för minskade klimatutsläpp, med fokus på energieffektivisering, energianvändning och förnybar energi.

Digital databas med goda exempel på nudging för energieffektiv vardag

Bakgrund

Nudging kan användas inom flera hållbarhetsområden, exempelvis genom att hjälpa hyresgäster spara el och vatten, underlätta återvinning och göra det lättare att resa hållbart. Inom ramen för projektet sammanställde vi goda exempel på framgångsrikt testade nudgar i en användarvänlig digital databas som framför allt vänder sig till energikontor, kommuner, företag, icke-statliga organisationer och aktörer inom akademi.

Digital databas för nudging

Projektet har sammanställt och testat goda exempel på framgångsrika knuffar (nudgar) och designtänkande som främjar beteendeförändring. Dessa exempel på nudgar har sammanställts i en databas tillgänglig online. Kontakta Nudgd AB för tillgång till databasen. Nudgd AB erbjuder också webbkurser, nyhetsbrev och rådgivning kring nudging.

Implementeringsnätverk i Uppsala län

Uppsala kommun och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har sedan 2010 utvecklat en modell av kommunens energisystem och klimatpåverkan. 2013 skalades modellen upp till en länsdatabas som omfattar utsläppsdata för samtliga kommuner i Uppsala län. Den tillgängliggjordes genom IT-verktyget Hållbarhetsportalen och används idag för att redovisa och sammanställa hållbarhet och mäta klimatavtryck, för att nå nya mål.

Kunskapsnod för energiutmaningen och Europa

Horisont 2020 bestod av tre delar – excellent forskning, industriellt ledarskap och samhällsutmaningar. Med en budget om 800 miljarder kronor under programperioden 2014–2020 var det världens största satsning av sitt slag.

Färdplan Klimatneutralt Uppsala

1990 motsvarade utsläppen i Uppsala kommun 9,1 ton växthusgaser per invånare och år. För att Uppsala kommun ska vara klimatneutral 2050 måste utsläppen ha minskat till 0,5 ton växthusgaser per invånare och år (inräknat en befolkningstillväxt från 200 000 till 340 000 invånare).

Resultat

Modelleringarna som tagits fram inom ramen för projektet visar att den, under projektperioden, föreslagna nationella klimatpolitiken skulle minska utsläppen till 5,9 ton växthusgaser per invånare och år till 2050. En ”mycket kraftfull nationell politik” och miljömedvetna medborgare har potential att minska utsläppen till 0,7 ton växthusgaser per invånare och år till 2050.

Åtgärder som krävs är bland andra kraftiga energieffektiviseringar inom näringslivet, elektrifierade transporter, utfasning av avfallsförbränning av fossil plast och lokal utbyggnad av vindkraft, solenergi och fjärrvärmesystem.

Nätansluten solel

Bakgrund

Syftet med projektet var att stödja utvecklingen av den svenska solcellsmarknaden genom att tillhandahålla information om hur många anläggningar som fanns i landet, information som när projektet genomfördes inte fanns tillgänglig.

Data4Action

Ett pågående projekt

Energikontoret i Mälardalen deltog under 2011, men Data4Action är ett pågående projekt. Det övergripande syftet är att upprätta långsiktiga datautbyte-modeller för hållbar energiplanering genom ett kontinuerligt samarbete mellan offentliga myndigheter och energiintressenter. Data4Action fokuserar på fyra huvudaktiviteter: att förbättra förutsättningarna för datautbyte, att mobilisera viktiga aktörer, att underlätta samarbete och att skapa nya inventeringsverktyg.

Regional utvecklingsledare (RUL)

Vi arrangerar bland annat utbildningar, studiebesök, nätverk för kompetensutbyte och samordning av gemensamma projekt och informationsinsatser. Syftet är att stärka rådgivarna i arbetet med att bidra till lokal energiomställning.

”Ett otroligt viktigt uppdrag”

Energikontoret i Mälardalen håller nära kontakt för att tidigt kunna fånga upp om enskilda rådgivare behöver hjälp med att utföra sitt uppdrag. Syftet med att arbeta i nätverk är att göra rollen som energi- och klimatrådgivare mindre ensam. Det är också ett bra sätt fånga upp erfarenheter, effektiva metoder och goda exempel, lokalt och regionalt.

– Det är ett otroligt viktigt uppdrag, säger Peter Adolfsson, regional utvecklingsledare (RUL) på Energikontoret i Mälardalen.

Överenskommelse med kommuner

Energikontoret i Mälardalens uppdrag som regional utvecklingsledare omfattar överenskommelser med samtliga kommuner i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala kommun samt på Gotland.