Omställningslyftet

Vi driver projektet i samverkan med fem regionala energikontor. Kärnan är företagsnära vägledning för att skapa hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer. Vi bidrar till ökad innovationsförmåga och omställning i praktiken genom vårt team av affärsutvecklare, experter och forskare.

Det erbjuder vi företag

Små och medelstora företag i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län som vill bli mer energieffektiva och minska sina energikostnader kan ta del av kostnadsfritt och oberoende stöd från Energikontoret i Mälardalen. Genom att medverka i Omställningslyftets nätverk tar företag del av:

 • Erfarenhetsutbyte med branschkollegor och företag från stora delar av landet
 • Inbjudan till seminarier med forskare, företag och experter inom energieffektivisering
 • Platsbesök med energigenomgång
 • Energiberäkningar
 • Hjälp med ansökan till diverse investeringsbidrag för hållbara åtgärder

Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige

Kapacitetsbrist innebär allvarliga följder. Det kan sätta käppar i hjulet för nyetableringar och investeringar som påverkar regional och kommunal tillväxt. Även hållbar utveckling och viktiga lösningar för att minska vårt klimatavtryck, som exempelvis ökad elektrifiering av transportsektorn, är beroende av elkapacitet.

För ökad samverkan

Projektet vänder sig i första hand till regioner, kommuner och små och medelstora företag, och till viss del till elnätsföretag. Genom att skapa goda förutsättningar för samverkan och utbyten hjälper Energikontoret i Mälardalen regioner och kommuner hitta nya arbetsmetoder för att motverka kapacitetsbristen. Målet är att stärka möjligheterna för ökad kapacitet och smart effektanvändande inom näringsliv och samhälle i Östra Mellansverige.

Hållbar omställning i Östra Mellansverige

Vi vänder oss till små och medelstora företag i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län som vill sänka sina energikostnader, stärka sin konkurrenskraft och arbeta för en mer hållbar tillväxt. Vi kan erbjuda:

 • Platsbesök med tips på lönsamma åtgärder
 • Individuell energianalys
 • Hjälp med energiberäkningar
 • Erfarenhetsutbyte med andra företag i nätverk
 • Ett bollplank för energifrågor – stora som små
 • Hjälp med att ansöka om finansieringsstöd

Sök affärsutvecklingscheckar för grön omställning

Du kan ansöka om finansieringsstöd för företag som vill anlita extern kompetens för att stärka sitt arbete med grön omställning. Du kan till exempel använda affärsutvecklingscheckarna till att:

 • Kartlägga förutsättningar för och möjligheter med en cirkulär affärsmodell
 • Ta fram en strategi för cirkulära flöden eller en cirkulär affärsmodell
 • Genomföra insatser för en grön omställning
 • Genomföra en hållbarhets- och produktlivscykelanalys
 • Göra verksamhet och produkter mer energieffektiva

Läs mer under ditt län

 • Ansök inom Södermanlands län (stängd tills vidare)
 • Ansök inom Västmanlands län (stängd tills vidare)
 • Ansök inom Uppsala län

Vi genomför projektet i samarbete med Almi

De erbjuder även stöd inom digitalisering och internationalisering

Bakgrund

De insatser vi genomför inom ramen för Hållbar omställning i östra Mellansverige ska vara framåtblickande. De ska möjliggöra att företag, aktörer inom det företagsfrämjande systemet, regioner och Sverige kan ställa om och komma starkare ur krisen som orsakades av covid-19-pandemin. De tre huvudmålen i projektet är hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och konkurrenskraftiga gröna och digitala företag i Östra Mellansverige. Framtidssäkrade företag som säkerställer arbetstillfällen och minimerar effekter av varsel och uppsägningar. Och koldioxidneutralitet genom grön omställning som bidrar till hållbara tjänster, produkter och processer i östra Mellansverige.

Framtidens elsystem i östra Mellansverige (förstudie)

Bakgrund

2022 träder nya lagar från lagförslagspaketet Ren Energi inom EU (The Clean Energy for all Europeans package) eventuellt i kraft. Syftet med paketet är att bidra till att göra EU ledande i världens omställning till ren energi. De nya lagarna kan ge allmänheten, fastighetsägare, företag och föreningar större möjlighet att aktivt bidra till omställningen mot ett förnybart elsystem.

En förstudie tar fram förutsättningar för kommande projekt

Sverige behöver ett elsystem som kan hantera produktion, distribution och användning av stora mängder förnybar energi. Förstudien är uppdelad i tre steg. Först genomförs en litteratur- och intervjustudie. Sedan deltar berörda aktörer i gemensamma workshops. Och slutligen presenteras resultaten som kan ligga till grund för kommande genomförandeprojekt inom omställning av det svenska elsystemet.

Cirkulär ekonomi i östra Mellansverige (CEÖMS)

Bakgrund

En övergång till en cirkulär ekonomi är helt nödvändig om vi ska lyckas med det globala målet att minska konsumtionen. En cirkulär ekonomi, där avfall i princip inte uppstår och naturresurser används effektivt, är ett område där det finns det mycket att göra inom en rad sektorer som samtidigt kan ge nya affärsmöjligheter med stor tillväxtpotential.

Regionala noder för energikartläggningsstödet

Bakgrund

Projektet drevs inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet med syfte att öka effekten av energikartläggningsstödet, och på så vis bidra till effektiv energianvändning och ökad konkurrenskraft bland svenska företag.

Varför energikartläggning?

En energikartläggning ger svar på hur mycket energi som används för att driva företagets verksamhet, hur energin används och fördelas inom verksamheten. En kartläggning innehåller även åtgärdsförslag på hur företaget kan energieffektivisera och minska sina energikostnader.

Olja och restvärme Södermanlands län

Energikontoret i Mälardalen hittade oljepannorna i sotarregister, Räddningstjänstens cisternregister, Boverkets energideklarationsregister och bland tillståndspliktiga verksamheter i kommuner och Länsstyrelsen Södermanlands län. Ägare intervjuades för att även kartlägga i vilken utsträckning oljepannorna användes och därför borde prioriteras under den uppsökande rådgivningen.

Restvärme ytterligare fokusområde

Inom ramen för projektet byggde Energikontoret i Mälardalen även vidare på ”Restvärme i Södermanland”, ett tidigare genomfört projekt. En kartläggning av restvärmepotentialen bland sörmländska industriföretag låg till grund för en fördjupad kunskapsinsats. Ett 40-tal verksamheter fick grundläggande eller fördjupat stöd i form av ett målgruppsanpassat informationsmaterial och erbjudande om att kontakta Energikontoret i Mälardalen för direkta råd eller hjälp med en ansökan om investeringsbidrag.

Restvärme Södermanland

Nätverk för energieffektivisering

Bakgrund

Energieffektivisering ger företag minskade kostnader, minskad känslighet för ökade energipriser och minskad miljöpåverkan, vilket stärker verksamhetens konkurrenskraft och varumärke. Företagsnätverk är en beprövad metod som ger goda resultat – erfarenheter från över 120 nätverk i Tyskland och Österrike visar att energieffektiviseringstakten hos företag som deltog fördubblades, jämfört med hos dem som bara gjorde en energikartläggning.

Behovsmotiverade, innovationsfrämjande och klimateffektiva projekt (BIK)