Grönt och energieffektivt näringsliv i Östra Mellansverige

Ska minska utsläpp med tio procent

Energikontoret i Mälardalen ska hjälpa sammanlagt 90 företag i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län minska sin energianvändning, och växthusgasutsläpp, med i genomsnitt tio procent. Det övergripande projektmålet är att hjälpa sammanlagt 150 företag.

Så här hjälper vi dig

Energikontoret i Mälardalens rådgivare genomför platsbesök och delar tips på lönsamma åtgärder. Beroende på vad som passar din verksamhet bäst kan de:

  • Genomföra en individuell energianalys
  • Hjälpa till med energiberäkningar
  • Starta verksamhetens hållbarhetsarbete
  • Agera bollplank för energifrågor
  • Identifiera eventuella finansieringsstöd
Bakgrund

Världens och Sveriges utsläpp ökar, när de borde minska. Det ligger till grund för projektet Grönt och effektivt näringsliv i Östra Mellansverige, som är ett samarbete mellan energikontoren i tre regioner och Almi. Geniöms bygger på lärdomar från projektet Hållbar omställning i Östra Mellansverige, som genomfördes 2021–2023.

Omställningslyftet

Inom ramen för projektet erbjöd Energikontoret i Mälardalen små och medelstora företag i de tre länen Södermanland, Västmanland och Uppsala stöd i form av erfarenhetsutbyte, seminarier, platsbesök med energigenomgång, energiberäkningar och hjälp med ansökan till investeringsbidrag.

Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige

Kapacitetsbrist innebär allvarliga följder. Det kan sätta käppar i hjulet för nyetableringar och investeringar som påverkar regional och kommunal tillväxt. Även hållbar utveckling och viktiga lösningar för att minska vårt klimatavtryck, som exempelvis ökad elektrifiering av transportsektorn, är beroende av elkapacitet.

För ökad samverkan

Projektet vände sig i första hand till regioner, kommuner och små och medelstora företag, och till viss del till elnätsföretag. Det övergripande projektmålet var att skapa goda förutsättningar för samverkan och utbyten, regioner och kommuner emellan.

Länk: Läs resultatbroschyren för Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige

Hållbar omställning i Östra Mellansverige

Bolaget erbjöd bland annat platsbesök, energiberäkningar, erfarenhetsutbyte och hjälp med att ansöka om finansieringsstöd och affärsutvecklingscheckar för grön omställning.

Bakgrund

De tre huvudmålen i projektet var hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och konkurrenskraftiga gröna och digitala företag i Östra Mellansverige. Framtidssäkrade företag som säkerställer arbetstillfällen och minimerar effekter av varsel och uppsägningar. Och koldioxidneutralitet genom grön omställning som bidrar till hållbara tjänster, produkter och processer i östra Mellansverige.

Framtidens elsystem i östra Mellansverige (förstudie)

Bakgrund

2022 träder nya lagar från lagförslagspaketet Ren Energi inom EU (The Clean Energy for all Europeans package) eventuellt i kraft. Syftet med paketet är att bidra till att göra EU ledande i världens omställning till ren energi. De nya lagarna kan ge allmänheten, fastighetsägare, företag och föreningar större möjlighet att aktivt bidra till omställningen mot ett förnybart elsystem.

En förstudie tar fram förutsättningar för kommande projekt

Sverige behöver ett elsystem som kan hantera produktion, distribution och användning av stora mängder förnybar energi. Förstudien är uppdelad i tre steg. Först genomförs en litteratur- och intervjustudie. Sedan deltar berörda aktörer i gemensamma workshops. Och slutligen presenteras resultaten som kan ligga till grund för kommande genomförandeprojekt inom omställning av det svenska elsystemet.

Cirkulär ekonomi i östra Mellansverige (CEÖMS)

Bakgrund

En övergång till en cirkulär ekonomi är helt nödvändig om vi ska lyckas med det globala målet att minska konsumtionen. En cirkulär ekonomi, där avfall i princip inte uppstår och naturresurser används effektivt, är ett område där det finns det mycket att göra inom en rad sektorer som samtidigt kan ge nya affärsmöjligheter med stor tillväxtpotential.

Regionala noder för energikartläggningsstödet

Bakgrund

Projektet drevs inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet med syfte att öka effekten av energikartläggningsstödet, och på så vis bidra till effektiv energianvändning och ökad konkurrenskraft bland svenska företag.

Varför energikartläggning?

En energikartläggning ger svar på hur mycket energi som används för att driva företagets verksamhet, hur energin används och fördelas inom verksamheten. En kartläggning innehåller även åtgärdsförslag på hur företaget kan energieffektivisera och minska sina energikostnader.

Olja och restvärme Södermanlands län

Energikontoret i Mälardalen hittade oljepannorna i sotarregister, Räddningstjänstens cisternregister, Boverkets energideklarationsregister och bland tillståndspliktiga verksamheter i kommuner och Länsstyrelsen Södermanlands län. Ägare intervjuades för att även kartlägga i vilken utsträckning oljepannorna användes och därför borde prioriteras under den uppsökande rådgivningen.

Restvärme ytterligare fokusområde

Inom ramen för projektet byggde Energikontoret i Mälardalen även vidare på ”Restvärme i Södermanland”, ett tidigare genomfört projekt. En kartläggning av restvärmepotentialen bland sörmländska industriföretag låg till grund för en fördjupad kunskapsinsats. Ett 40-tal verksamheter fick grundläggande eller fördjupat stöd i form av ett målgruppsanpassat informationsmaterial och erbjudande om att kontakta Energikontoret i Mälardalen för direkta råd eller hjälp med en ansökan om investeringsbidrag.

Restvärme Södermanland

Nätverk för energieffektivisering

Bakgrund

Energieffektivisering ger företag minskade kostnader, minskad känslighet för ökade energipriser och minskad miljöpåverkan, vilket stärker verksamhetens konkurrenskraft och varumärke. Företagsnätverk är en beprövad metod som ger goda resultat – erfarenheter från över 120 nätverk i Tyskland och Österrike visar att energieffektiviseringstakten hos företag som deltog fördubblades, jämfört med hos dem som bara gjorde en energikartläggning.