Regionala energikontor och lokalt klimatarbete två (REKLIM) (2010)

Slutrapport. Projektet drevs i syfte att stödja kommuners arbete med att ta fram lokala klimatstrategier.