Information och rådgivning om mindre kyl- och värmeanläggningar

Verksamhetsområde: Bygg och fastighet

Projektet genomfördes tillsammans med den kommunala energi- och klimatrådgivningen i syfte att bidra till att hitta och rusta upp, eller helt byta ut, äldre och feldimensionerade kyl- och värmesystem. Målgruppen bestod framför allt av företag, bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare. Projektet var en del av Energimyndighetens direktiv om byggnaders energiprestanda (EPBD2) och resulterade bland annat i över 250 rådgivningsbesök.

Projektdata

Projektperiod

December 2013–juni 2015

Projektpartners

Energikontoren Sverige

Finansiärer

Energimyndigheten

Inom ramen för projektet användes metoden hitta – kontakta – besöka – ge råd. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen arbetade tillsammans med kvalitetsgranskade leverantörsnätverk, framför allt Energi- och miljötekniska föreningen samt Energieffektiviseringsföretagen, för att stödja verksamheter i sitt energieffektiviseringsarbete.

En av fem kunde spara mer än 20 procent energi

Över 250 rådgivningsbesök genomfördes inom ramen för projektet. Cirka 30 procent av de besöka verksamheterna bedömdes ha potential att spara 5–10 procent energi. Cirka 20 procent bedömdes ha potential att spara 20 procent energi. Och cirka 20 procent bedömdes kunna spara mer än 20 procent energi. De mest vanligen rekommenderade energieffektiviseringsåtgärderna för att åstadkomma den energibesparingen berörde, utöver kyl- och värmeanläggningar, belysning, ventilation och tomgångsförbrukningar. Andra åtgärder som rekommenderades rörde exempelvis tryckluft, solenergi och klimatskal (det vill säga de delar av en byggnad som gränsar mot den yttre omgivningen).