2024-06-11

Mot minskad bilism och fler hållbara resor i Uppsala

Nyhet

"Energikontoret i Mälardalen har gett oss goda verktyg", säger Gunilla Englund, trafikplanerare på Uppsala kommun.

Hur kan Uppsala uppmuntra fler barn och ungdomar att gå och cykla? Det har Marie Pellas, mobilitetsexpert på Energikontoret i Mälardalen, i uppdrag att svara på. Med utgång i över 4 000 fritextsvar från kommunens vårdnadshavarenkät har hon sammanställt förslag som kan öka barnens resor med gång, cykel och kollektivtrafik till skolan. ”Många väljer bilen för att de upplever trafiken som farlig”, säger Marie Pellas.

Uppsala kommun arbetar på flera sätt för att minska biltrafiken där barn rör sig. Bland annat genom mobility management – att förändra resenärers attityder och beteenden.

Det kan vara en utmaning att få gehör för vikten av minskad biltrafik, men Energikontoret i Mälardalen har gett oss goda argument och verktyg för att öka takten på kommunens pågående arbete med att främja fler hållbara resor genom beteendeförändring. Gunilla Englund, trafikplanerare på Uppsala kommun

”Det är viktigt att vi använder rätt färdmedel”

I slutet av 2023 levererade mobilitetsexpert Marie Pellas förslag på aktiviteter som omfattar både ökat stöd från skolor och föräldraengagemang. Ett exempel är en ”skolbuss” till fots eller på cykel, med bestämda hållplatser och medföljande föräldrar enligt ett rullande schema.

– Om vi kan uppmuntra fler vårdnadshavare, barn och ungdomar att gå och cykla har det dubbel vinst, säger hon. De får in mer fysisk rörelse i vardagen och de bidrar till att minska biltrafikens utsläpp. Städer som Uppsala täcker cirka tre procent av jordytan men står för cirka 70 procent av alla växthusgasutsläpp, så det är viktigt att vi använder rätt färdmedel för resan.

Energikontoret i Mälardalen bidrar som expertorgan

Marie Pellas bidrag till Uppsala kommuns omställningsarbete genomförs inom ramen för Viable Cities ”Klimatneutrala städer 2030”, en satsning som omfattar 23 städer.