EU-finansierad

2021-03-12

Deltagare överskrider målen i nyligen avslutat projekt om energieffektivisering

Nyhet

Projektledare Jesper Sundling och August Lindholm har samordnat fem nätverk med företag, livsmedelsbutiker och pastorat som vill bli mer energieffektiva.

Att erbjuda verksamheter som vill minska sin energianvändning stöd i grupp kan vara ett vinnande koncept. Det står klart när projektet Nätverk för energieffektivisering avslutas. Energikontoret i Mälardalen har sedan 2016 samordnat 40 livsmedelsbutiker, industriföretag och pastorat i fem nätverk – och det har gett mycket goda resultat. En sammanställning visar att projektdeltagarna har uppnått, och överskridit, flera energirelaterade projektmål.

Verksamheterna som deltog i Energikontoret i Mälardalens energieffektiviseringsnätverk har under projektperioden 2016–2021 genomfört flera åtgärder för att minska sin energianvändning. Ändringar på tilluftsaggregat, luftvärmepumpar och ventilationssystem, installation av pelletspannor och byte av kylsystem och ljuskällor är bara några exempel.

”Det är mycket goda resultat”

Inom projektet eftersträvades ett flertal mål inom energieffektivisering. Ett mål, om minskade utsläpp av växthusgaser, överskreds med hela 6,5 procentenheter. Gemensamt uppnådde verksamheterna i de fem nätverken även flera andra projektmål med god marginal. Till exempel:

  • Energianvändningen effektiviserades med 19,6 procent (projektmål var 15 procent)
  • Elanvändningen minskade med 15,5 procent (projektmål var 15 procent)
  • Nätverken minska växthusgasutsläppen med 16,5 procent (projektmål var tio procent)
  • Deltagarna genomförde 57 energiteknikåtgärder per nätverk (projektmål var 20 åtgärder)
  • Deltagarna genomförde 33 energiledningsåtgärder per nätverk (projektmål var 20 åtgärder)

– En del åtgärder är pågående eller planerade vilket innebär att företagens energianvändning kommer minska ännu mer även efter projektavslut, säger Jesper Sundling, projektledare på Energikontoret i Mälardalen som tillsammans med kollegan August Lindholm har samordnat de fem nätverken.

Expertrådgivning och kunskapsutbyte ger effekt

Brist på information, tid och kapital är de tre största hindren för energieffektivisering bland svenska företag. Därför har Energikontoret i Mälardalen erbjudit verksamheterna tillgång till expertrådgivning i energieffektivisering och stöd i att genomföra energikartläggningar och strukturera sitt energiarbete. En viktig aspekt av att arbeta i nätverk är även tillgången till kunskapsutbyte, bland annat i form av regelbundna träffar deltagarna emellan.

Om Nätverk för energieffektivisering

Energikontoret i Mälardalen medverkade i projektet Nätverk för energieffektivisering från 2016 till 2021. Projektet drevs nationellt av Energimyndigheten i syfte att erbjuda små och medelstora företag med en årlig energianvändning över en gigawattimme (GWh) hjälp med att minska sin klimatpåverkan. Sammanlagt deltog drygt 300 företag i projektet.