Åtgärdsförslag för effektivare elanvändning i Heby kommuns verksamheter

Rapporten är en sammanfattning med förslag på fortsatt arbete efter platsbesök den 14 november 2022.

Nätägarnas förutsättningar för arbete med nätutvecklingsplaner

Rapporten är framtagen inom ramen för projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige. Innehållet är avgränsat till de förutsättningar och aktörer som är verksamma i Södermanlands, Västmanlands, Uppsala och Örebro län.

Kartläggning av bygg- och fastighetsnätverk i Mälardalen 2022

Energikontor i samverkan för smartare energianvändning (ESSE)

Slutrapport. ESSE drevs i samverkan mellan Energikontoret i Mälardalen, Energikontoret Region Östergötland och Energikontoret Region Örebro. Projektet pågick från 2019 till 2021 i syfte att stärka förutsättningarna för mer resurseffektiv energianvändning bland bostadsföretag, bostadsrättsföreningar och byggnader i offentlig verksamhet.

Eleffekts- och elkapacitetsproblematik i Södermanland (2021)

På uppdrag av Region Sörmland har Energikontoret i Mälardalen genomfört en kartläggning av kommuners och nätägares utmaningar vad gäller effekt- och elkapacitet under den kommande femårsperioden.

Framtidens elsystem i östra Mellansverige (2021)

Denna förstudie syftar till att utreda vilka insatser som behövs från offentlig sektor för att små och medelstora företag ska fortsätta medverka till övergången till ett elsystem som endast innehåller förnybara energikällor, i samklang med förändrade förutsättningar.

Regionala noder fas 2 (2018–2021)

Resultatrapport. Regionala noder var ett samverkansprojekt mellan Energimyndigheten och Sveriges 15 regionala energikontor. Projektet pågick från 2018 till 2021 i syfte att hjälpa små och medelstora företag med en årlig energianvändning över 300 MWh.

Solellagring i likströmsnät (2021)

Kunskapsunderlag för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar om den potentiella nyttan av solceller och batterilager knutna i likströmsnät. Rapporten är framtagen inom ramen för projektet Energikontor i samverkan för smartare energianvändning (ESSE).

Cirkulär ekonomi för ett resurseffektivt östra Mellansverige 2020

Kartläggning och analys av projektinsatser och -åtgärder.

Utredning om kommunala solkartor i östra Mellansverige (uppföljning 2020)

Rapport framtagen inom ramen för projektet Framtidens solel i östra Mellansverige.