Spjutspetsar Mobility Management

Fem kollegor från Energikontoret i Mälardalen promenerar och diskuterar energifrågor i Munktellstaden i Eskilstuna.

Verksamhetsområde: Transport och resande

Energikontoret i Mälardalen bidrog till samverkansprojektet med syfte att få fler att välja gång, cykel eller kollektivtrafik i stället för bil på sina resor till och från jobbet. 15 organisationer från nätverket Uppsala Klimatprotokoll bidrog till projektet, bland annat genom att söka svar på specifika frågeställningar i så kallade fokusgrupper. Som projektresultat minskade utsläppen med 345,7 ton CO2 och energianvändningen med 1 GWh, årligen.

Projektdata

Projektperiod

Juni 2014-juli 2015

Projektpartners

Energikontoret i Mälardalen

Finansiärer

Energimyndigheten

Uppsala Klimatprotokoll

Inom ramen för projektet genomfördes flera resvaneundersökningar med de 15 medverkande organisationernas medarbetare. Respektive organisation genomförde en rad åtgärder för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor till, från och i tjänsten.