EU-finansierat stöd

Omställningslyftet

Verksamhetsområde: Näringslivsutveckling

Omställningslyftet var ett nationellt initiativ med syfte att underlätta affärsdriven klimatomställning för små och medelstora företag. Det övergripande projektmålet var att öka takten i klimatomställningen. Energikontoret i Mälardalen drev projektet i samverkan med fem regionala energikontor.

Projektdata

Projektperiod

Mars 2022–augusti 2023

Projektpartners

Energikontor Norr, Energikontor Västernorrland, Energikontor Väst och Energikontor Syd

Projektledare

Mostafa Saleh och Johannes Ansved

Finansiärer

Energikontoren Sverige

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)

Industriellt Utvecklingscentrum (IUC)

Svenska Miljöinstitutet (IVL)

Sveriges Inkubatorer och Science Parks (SISP)

Swedish Research Institutes (RISE)

Tillväxtverket

Inom ramen för projektet erbjöd Energikontoret i Mälardalen små och medelstora företag i de tre länen Södermanland, Västmanland och Uppsala stöd i form av erfarenhetsutbyte, seminarier, platsbesök med energigenomgång, energiberäkningar och hjälp med ansökan till investeringsbidrag.