Nationella noder för lågenergibyggande

Verksamhetsområde: Bygg och fastighet

Syftet med projektet var att bygga nätverk och sprida kunskap och erfarenheter som kunde öka beställares och leverantörers möjligheter att genomföra byggprojekt med låg energianvändning inför en omställningen till nära-noll energibyggnader (NNE-byggnader). Projektet genomfördes i samarbete med tio regionala energikontor.

Projektdata

Projektperiod

Maj 2013-december 2014

Projektpartners

Energimyndigheten

Finansiärer

Energimyndigheten

Samarbetsparter till projektet var även intresseorganisationerna Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna och Byggherrarna, samt centrala nationella stödprogram för energieffektivt byggande som organisationerna drev eller medverkade i. De utbildnings- och informationsinsatser som genomfördes inom ramen för projektet visade att det fanns intresse för ökad beställarkunskap om nationellt framtagna metoder, verktyg och energieffektiv teknik. Energikontoret i Mälardalen bidrog även till ett planeringsunderlag som visade en möjlig besparingspotential om cirka 12GWh.