Hållbar omställning i östra Mellansverige

Hållbar omställning i östra Mellansverige Den pågående pandemin har drabbat många företag, bland annat med intäktsminskningar genom kundbortfall eller bristande leveranskedjor på grund av nedstängningar i andra länder. Därför hjälper Energikontoret i Mälardalen verksamheter till bättre affärer – vi erbjuder oberoende och kostnadsfritt stöd med energi- och hållbarhetsarbete, anpassat efter just ditt företags förutsättningar och…

Klimatfärdplan Uppsala

Klimatfärdplan Uppsala Uppsala stad och landsbygd ska vara klimatneutralt 2030 och klimatpositivt 2050. För att nå målen måste minskningstakten öka rejält under de kommande tio åren, från 1 procent till 10–15 procent mindre utsläpp av växthusgaser per år. Det ligger till grund för projektet Klimatfärdplan Uppsala som drivs av Uppsala kommun och Uppsala klimatprotokoll. Energikontoret…

Implementeringsnätverk – länsdatabas för energi- och klimatutsläppsdata för kommuner i Uppsala län

Implementeringsnätverk – länsdatabas för energi- och klimatutsläppsdata för kommuner i Uppsala län Projektet ska öka kommunernas kapacitet att hålla energi- och klimatdata, erhålla adekvata uppföljningsunderlag och beslutsunderlag för effektivt energi- och klimatarbete. Projektet sker i samarbete med Länsstyrelsen, Regionförbundet, Landstinget och kommunerna i Uppsala län, samt Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Projektet pågår mellan 2016 och 2018…

Restvärme Södermanland (avslutat)

Sammanfattande kort projektbeskrivning och bakgrund   På uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanland åtar sig Energikontoret i Mälardalen att genomföra en potentialstudie för restvärme i Södermanlands län. Uppdraget avser kartläggning av potentialen för tillvaratagande av restvärme i Södermanlands län samt framtagande av en slutrapport. Uppdraget ska genomföras i dialog med Länsstyrelsen och i enlighet med gemensamt framtagen…

Nätansluten Solel – Mälardalen och Gotland

Nätansluten Solel – Mälardalen och Gotland För att stödja den svenska solcellsmarknaden på rätt sätt är det viktigt att ha god kunskap om hur många anläggningar det faktiskt finns i Sverige. Denna information har tidigare saknats och nu rättas detta till för Mälardalen av oss på Energikontoret till genom de ”Gröna Solkartorna”. Projektet har pågått…

Data4Action (avslutat)

Data4Action Energikontoret i Mälardalen (EKM) samarbetade under 2011 med Energikontor Norr inom ramen för EU-projektet Data4Action, och projektet finansierades av IEE. Projektet syftade till att utveckla samarbetsmodeller mellan lokala och regionala myndigheter och energidataleverantörer. Projektet har resulterat i att EKM har påbörjat projektet Implementeringsnätverk i Uppsala län, och blivit regional informatör i EU-projektet Borgmästarvalet. Bakgrund…

Stöd för energikartläggning i små och medelstora företag (avslutat)

Stöd för energikartläggning i små och medelstora företag Vill du arbeta effektivare med att minska energianvändningen i ditt företag? Och därmed minska kostnaderna för energi? En energikartläggning kan ge dig svaren! Små och medelstora företag kan söka stöd hos Energimyndigheten för att få en energikartläggning delfinansierad, upp till 50 000 kronor. Energikontoret har i uppdrag att…

Earth Hour City Challenge – Energiomställning, kommunikation och ledarskap (avslutat)

Earth Hour City Challenge – Energiomställning, kommunikation och ledarskap (avslutat) Energikontoret i Mälardalen har tillsammans med Världsnaturfonden WWF drivit projektet Earth Hour City Challenge: Energiomställning, kommunikation och ledarskap. Det här projektet har syftat till att förstärka de svenska kommunernas arbete i omställningen till ett 100 % förnybart och effektivt energisystem. Deltagandet har ökat till 14…