Restvärme Södermanland (avslutat)

Sammanfattande kort projektbeskrivning och bakgrund   På uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanland åtar sig Energikontoret i Mälardalen att genomföra en potentialstudie för restvärme i Södermanlands län. Uppdraget avser kartläggning av potentialen för tillvaratagande av restvärme i Södermanlands län samt framtagande av en slutrapport. Uppdraget ska genomföras i dialog med Länsstyrelsen och i enlighet med gemensamt framtagen…

Hållbart resande för bad och arena i Munktellstaden (avslutad)

Hållbart resande för bad och arena i Munktellstaden Hållbart resande för bad och arena i Munktellstaden är ett projekt som drivits av Eskilstuna kommun i samarbete med Energikontoret i Mälardalen. Projektet har syftat till att främja hållbart resande för hur besökare vid tävlingar, träningar och andra idrottsrelaterade aktiviteter tar sig till och från den nya…

Samordning och utveckling av kommunal energi- och klimatrådgivning

Samordning och utveckling av kommunal energi- och klimatrådgivning Energikontoren har varit och är en viktig aktör för att minska klimatpåverkan och sprida kunskap om effektivare energianvändning i olika sektorer. Regionala energikontor har sedan flera år ett förordningsuppdrag som regional utvecklingsledare för den kommunala energi- och klimatrådgivningen enligt förordningen STEM 2016:385 och utgör en viktig regional…

Nätansluten Solel – Mälardalen och Gotland

Nätansluten Solel – Mälardalen och Gotland För att stödja den svenska solcellsmarknaden på rätt sätt är det viktigt att ha god kunskap om hur många anläggningar det faktiskt finns i Sverige. Denna information har tidigare saknats och nu rättas detta till för Mälardalen av oss på Energikontoret till genom de ”Gröna Solkartorna”. Projektet har pågått…

Lågenergihus för attraktivt boende, nationellt (avslutat)

Lågenergihus för attraktivt boende, nationellt (avslutat) Projektets syfte var att stimulera efterfrågan bland kommuner för att bygga och renovera småhus och flerbostadshus enligt lågenergihusnormerna. Informationsinsatserna har varit riktade till politiker och tjänstemän i huvudsak. Projektetägare har varit Energikontoren Sverige och projektledningen har skötts av Energikontoret i Mälardalen. De regionala insatserna har skötts av respektive läns…

Ökad transportrådgivning (avslutat)

Ökad transportrådgivning (avslutat) Projektet Ökad transportrådgivning har undersökt vilka transportrådgivningsaktiviteter som genomförts i landet, samt allmänhetens erfarenheter inom området. Utifrån detta har aktiviteter lämpliga för energi- och klimatrådgivare sammanställs i handboken ”Klokbok, recept för hållbara resor”. Sedan har två aktiviteter genomförts i samarbete med energi- och klimatrådgivarna där 126 personer har informerats genom handboken. Projektet…

Unga utforskar energi (avslutat)

Unga utforskar energi (avslutat) Unga utforskar energi var ett projekt som syftade till att engagera hushåll att spara energi på ett roligt sätt. Elever från Djurgårdsskolan och Skogstorpsskolan i Eskiltuna gjordes till ”energisparagenter” i sina egna hushåll. Med hjälp av sin mobiltelefon som var kopplad till hushållets elmätare kunde eleverna på ett roligt och interaktivt…

Lågenergihus för attraktivt boende (avslutat)

Lågenergihus för attraktivt boende (avslutat) Projektet har stimulerat efterfrågan bland privatpersoner och kommuner för att bygga och renovera småhus och flerbostadshus enligt lågenergihusnormerna. Energikontoret i Mälardalen har tillsammans med Energikontoret Östra Götaland genomfört en informationsinsats om energieffektivt byggande inom Västmanlands-, Södermanlands-, Östergötlands- samt Uppsala läns kommuner. I projektet har vi genomfört 16 seminarier som nådde…